kontakt@p3mconsulting.pl |  +48 601 958 457

 Wyzwanie

Organizacja inicjuje projekt o znaczeniu strategicznym, dużym stopniu złożoności i wysokim budżecie. Niespełnienie wymagań biznesowych może wiązać się z poważnymi stratami finansowymi, a przekroczenie terminu dostarczenia kluczowych produktów projektu wiąże się z zaprzepaszczeniem szansy zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, utraconymi korzyściami lub oddala w czasie zwrot z inwestycji. Przed kierownictwem organizacji stoi odpowiedź na szereg kluczowych pytań. Jak zminimalizować ryzyko niepowodzenia i zmaksymalizować szanse sukcesu? Czy organizacja posiada wszelkie niezbędne zasoby do realizacji tego przedsięwzięcia? Czy wśród pracowników można znaleźć kierownika projektu o odpowiednim dla złożoności projektu doświadczeniu, umiejętnościach i cechach?

 Propozycja P3M Consulting

Bazując na wieloletnich doświadczeniach, zdobytych podczas realizacji wielu złożonych projektów dla różnych sektorów gospodarki, zaplanujemy i poprowadzimy projekt zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami.

Na etapie planowania projektu szczególną uwagę przykładamy do:

  • Analizy biznesowej wymagań;
  • Analizy interesariuszy projektu;
  • Powołania struktury zarządczej;
  • Zaangażowania odpowiednich zasobów;
  • Identyfikacji i analizy ryzyk;
  • Przygotowania planu projektu adekwatnego do skali i specyfiki projektu.

Na etapie realizacji projektu zarządzamy wszystkimi obszarami projektu (finanse, czas, zasoby, komunikacja, jakość, zakres itd.) stale monitorując odchylenia od planu i podejmując adekwatne działania korygujące.

Na każdym etapie projektu zarówno sponsor, jak i kierownictwo organizacji otrzymują aktualne raporty o statusie projektu dostosowane do różnych potrzeb informacyjnych na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej.

 Korzyści

Dzięki zaangażowaniu w proces planowania i realizacji projektu ekspertów posiadających bogate doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwziąć, organizacja zwiększa do maksimum szanse zakończenia projektu sukcesem. Ponadto kierownictwo organizacji ma pewność, że procesy planowania i realizacji projektu są optymalne i kontrolowane, a interesariusze projektu otrzymują informację o statusie projektu dopasowaną do ich potrzeb.

Skills can be learned while experience must be earned.
Joy Gumz