kontakt@p3mconsulting.pl |  +48 601 958 457

 Wyzwanie

Przed organizacją stoi konieczność przeprowadzenia znaczącej, złożonej zmiany, której zakres znacząco wykracza poza pojedynczy projekt. Zidentyfikowana została grupa projektów, które powinny być prowadzone w skoordynowany sposób aby uzyskać zakładane nadrzędne korzyści. Ponieważ sukces przedsięwzięcia zależy od osiągnięcia tych korzyści, a w mniejszym stopniu od koncentracji kierowników poszczególnych projektów tzw. „złotym trójkącie”, przed kierownictwem stoi szereg wyzwań. W jaki sposób uniknąć konkurowania o zasoby przez poszczególne projekty? Jak efektywnie zarządzać zmianą w strukturze programu i zapewnić spójność produktów projektów? Jak skutecznie wyznaczać strategiczne kierunki, które mają wpływ na cele programu?

 Propozycja P3M Consulting

Inicjując i zarządzając programem zawsze skupiamy się na celach nadrzędnych i realnych korzyściach biznesowych, dla osiągnięcia których program jest powoływany. Determinują one powoływaną strukturę zarządczą programu, procedury zarządzania ryzykiem oraz zarządzania zmianą na poziomie programu.

Kolejnym krokiem jest dekompozycja całego zakresu programu na poszczególne projekty i zdefiniowanie dla nich celów wspierających cel nadrzędny programu wraz z określeniem zakresu i produktów. Ponieważ kluczowe jest zapewnienie spójności produktów projektów, dokonujemy wnikliwej analizy zależności pomiędzy poszczególnymi projektami w wymiarze czasu,  zakresu a także zasobów. Ten ostatni wymiar jest brany pod uwagę również w celu uniknięcia rywalizacji o zasoby pomiędzy projektami.

 Po przygotowaniu planów i procesów zarządczych na poziomie programu oraz planów ogólnych projektów cząstkowych, uruchamiamy program stale monitorując stopień realizacji celów nadrzędnych jak również analizując odchylenia od planów poszczególnych projektów. Efektywnie gromadzone i udostępniane informacje wspierają kierownictwo w podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych, zarządzanie ryzykiem oraz zmianą na poziomie całego programu.

 Korzyści

Dzięki zaangażowaniu ekspertów posiadających bogate doświadczenie planowaniu i zarządzaniu programami, organizacja zwiększa do maksimum szanse osiągnięcia strategicznych celów zdefiniowanych dla programu. Ponadto w przedsięwzięciach tego typu kluczowe jest powołanie kierownika programu, który z jednej strony biegle zna specyfikę zarządzania projektami, a z drugiej jest partnerem dla kierownictwa organizacji, potrafi myśleć w kategoriach celów biznesowych i zarządzać efektywnie całym programem.

Project management is like juggling three balls – time, cost and quality. Program management is like a troupe of circus performers standing in a circle, each juggling-three balls and swapping balls from time to time.
G. Reiss