kontakt@p3mconsulting.pl |  +48 601 958 457

 Wyzwanie

Organizacje wprowadzają zmiany poprzez projekty. Obecnie utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga częstych, szybkich oraz czasami znaczących zmian angażujących znaczące zasoby organizacji, w tym ludzkie, rzeczowe i finansowe. Poszczególne projekty rywalizują o te zasoby często wykorzystując je w sposób nieoptymalny lub do realizacji przedsięwzięć mało istotnych z punktu widzenia strategii organizacji i realnych korzyści biznesowych. Niejednokrotnie alokacja zasobów do projektu nie zależy od korzyści, jakie przyniesie on organizacji, ale od umiejętności negocjacyjnych kierownika projektu. W jaki sposób ocenić, które projekty powinny być realizowane? Jak nadawać priorytety projektom rywalizującym o zasoby? W jaki sposób rozwiązywać konflikty pomiędzy poszczególnymi projektami?

  Oferta P3M Consulting

 Proponujemy opracowanie i wdrożenie procesów zarządzania portfelem projektów na poziomie departamentu lub całej organizacji z uwzględnieniem:

  • Zasad włączania nowych inicjatyw do portfela
  • Metod prioryteryzacji projektów
  • Mechanizmów planowania i alokacji zasobów
  • Procedur monitorowania projektów
  • Zasad rozstrzygania konfliktów
  • Procedur zarządzania zmianą w portfelu (wstrzymanie/wznowienie realizacji, usuwanie projektów z portfela itd.)

 Korzyści

Wynikiem prac jest metodyka zarządzania portfelem projektów, dzięku której organizacja będzie w stanie efektywnie zarządzać portfelem projektów i dzięku temu:

  • Realizować projekty zgodne ze strategią organizacji
  • Angażować zasoby w inicjatywy przynoszące rzeczywistą wartość
  • Priorytetyzować projekty i rozwiązywać konflikty pomiędzy nimi
The #1 challenge of most organizations is lack of process to rank candidate projects and then allocate resources to this prioritized list until resources are at capacity – which is NOT 100%. Most leadership teams have no idea as to when they must say NO to a new opportunity.
Joy Gumz